top of page

תקנון

החזרות וביטולים:

ניתן לבטל רכישת מוצר 48 שעות מיום קבלת המוצר אך ורק בהודעה בכתב ו/או האמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל כתובת הדוא”ל של החנות.

במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח כקבוע בחוק בעמלת ביטול בשיעור של 5% (+2% עמלת דמי ביטול חברת האשראי) משווי העסקה אך לא יותר מ-100 ₪ החזר התשלום יבוצע לפי דרך התשלום שבה התבצעה העסקה. ההחזר יינתן רק לאחר שהפריטים הגיעו לחברת LASA וזאת לאחר בדיקה מקיפה שלא נעשה בפריטים כל שימוש והפריטים הגיעו באריזתם המקורית.

חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח אל סטודיו החברה בגני תקווה וזאת בתאום מראש בטלפון 054-7831317 או באמצעות שליח בעלות 35 ש"ח שהלקוח משלם.

על הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא במוצר ובאריזה.

לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש או שהם לא בקופסא המקורית.

החזרת פריטים לאחר 2 ימי עסקים ועד 14 ימי עסקים (בתנאי שלא נעשה כל שימוש ולאחר בדיקה מקיפה מטעם LASA ) – יינתן קרדיט זיכוי למימוש באתר בשווי של הפריטים שהוחזרו.

לא יינתן החזר כספי על משלוח, וזאת בשל העובדה שזהו שירות שנעשה בו שימוש.

אחריות:

השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.

מובהר, כי המפעילים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק

(ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר) שנגרם למשתמש ו/או לצד ג’, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים בקשר עם האתר, הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהמפעילים לא יישאו בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).

המפעילים אינם מתחייבים, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים.המפעילים אינם מתחייבים לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל המפעילים ובין אצל הנהלת האתר – ולא יהא באלה כדי להטיל על המפעילים איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים ולא תהא למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילים ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

המפעילים אינם אחראים לכל נזק ,לרבות בשל “וירוסים “ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

המשתמש באתר מתחייב לשפות את המפעילים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיהם של המפעילים בהתאם לכל דין. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את המפעילים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלו ו/או מסרו ו/או פרסמו באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעילים, במקרים בהם המפעילים יחששו כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, הם יהיו רשאים להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן הם שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות המפעילים על פי דין.

אבטחה ופרטיות:

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר מחייב את מסירת פרטיו האישיים (לרבות שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת), אשר יישמרו על ידי המפעילים במאגר מידע רשום על שמו, ולמשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילים בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרות של המפעילים להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באשרותיהם להבטיח מפני חדירות למחשביהם ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידם. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי המפעילים, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות המפעילים, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות המפעילים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותם ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילים ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מטעמם. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא יהיו המפעילים אחראים לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות המשתמש (ובכלל זה פרטים אישיים), הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהמפעילים רשאים לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיהם, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי, ולמשתמש לא יהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור. המפעילים רשאים למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי. 

כאמור הכתוב לעיל, פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של המפעילים. כל הפרטים שימסרו על ידי המשתמש (להלן: “המידע”) יוזנו במאגר כאמור כאשר ידוע למשתמש ומאושר על ידו כי לבחירת המפעילים, ייתכן והמאגר יוחזק ע”י מי מטעמם של המפעילים ו/או צד שלישי כלשהו. 

המפעילים אחראים לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים (ככל שיהיו ברשותהם), אולם הם שומרים לעצמם את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים להם) במקרים בהם המשתמש ביצעה מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי המפעילים לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי המפעילים צו שיפוטי, המורה להם למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

עם רישומו לאתר ואישור תנאי השימוש האמורים לעיל ולהלן, מאשר המשתמש לקבל מהמפעילים דיוור ישיר של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת”פים ועדכונים שונים בקשר עם המוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. הסכים משתמש לקבלת דיוור, או לא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע למפעילים על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בפנייה למפעילים בדואר אלקטרוני lasahomekit@gmail.comאו לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור. 

שליחת הודעות ע”י האתר בכל דרך שהיא לרבות דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, חשבונית עסקה וכדומה אינה מהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהמפעילים יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות Cookies ו/או אמצעים דומים למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה. המפעילים רשאים להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיהם.

.המפעילים רשאים לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

bottom of page